Terms & conditions app

easyconnect: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers EDC Retail B.V.

 

Lees deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") zorgvuldig door voordat u op de knop "Ik ga akkoord" klikt, de EasyConnect ("Applicatie") downloadt of gebruikt.

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, de Applicatie te downloaden dan wel te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Deze Overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen u (een individu of een afzonderlijke entiteit) en EDC Retail B.V. en is van toepassing op uw gebruik van de Applicatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door EDC Retail B.V. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, klik dan niet op de knop "Ik ga akkoord" en download of gebruik de Applicatie niet.

De Applicatie wordt door EDC Retail B.V. aan u in licentie verstrekt, niet verkocht, voor gebruik in strikte overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Licentie

EDC Retail B.V. verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Applicatie te downloaden, te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in strikte overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Beperkingen

U gaat ermee akkoord het volgende niet te doen en u zult anderen niet toestaan het volgende te doen:

• de Applicatie in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, verspreiden, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of op andere wijze commercieel exploiteren, of de Applicatie aan derden beschikbaar stellen.

• de Applicatie kopiëren of gebruiken voor enig ander doel dan zoals toegestaan volgens de bovenstaande paragraaf "Licentie";

• delen van de Applicatie wijzigen, er afgeleide werken van maken, ze demonteren, decoderen, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering;

• enige eigendomsvermelding (met inbegrip van vermelding van auteursrecht of handelsmerk) van EDC Retail B.V. of zijn gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de Applicatie verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.

 

Intellectueel eigendom

De Applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van EDC Retail B.V.

 

Uw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk "Suggesties") die u aan EDC Retail B.V. verstrekt met betrekking tot de Applicatie, blijven het exclusieve eigendom van EDC Retail B.V. Het staat EDC Retail B.V. vrij de Suggesties te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of te herdistribueren voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook, zonder enig voordeel voor, of vergoeding aan u.

 

Wijzigingen in de Applicatie

EDC Retail B.V. behoudt zich het recht voor om de Applicatie of enige dienst waarmee deze is verbonden, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid tegenover u.

 

Updates van de Applicatie

EDC Retail B.V. kan van tijd tot tijd verbeteringen of uitbreidingen van de functies/functionaliteit van de Applicatie bieden, waaronder mogelijk patches, bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen ("Updates").

Updates kunnen bepaalde functies en/of functionaliteiten van de Applicatie wijzigen of verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat EDC Retail B.V. geen verplichting heeft om (i) Updates te leveren, of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de Applicatie aan u te blijven leveren of mogelijk te maken.

U gaat er verder mee akkoord dat alle Updates (i) geacht worden een integraal onderdeel van de Applicatie te vormen, en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Diensten van derden

De Applicatie kan inhoud van derden weergeven, bevatten of beschikbaar maken (met inbegrip van

gegevens, informatie, toepassingen en andere productdiensten), of links naar websites of diensten van derden ("Diensten van derden") bieden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat EDC Retail B.V. niet verantwoordelijk is voor Diensten van derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect. EDC Retail B.V. neemt en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van derden.

Diensten van derden en links hiernaar worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze geheel op eigen risico en onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze derden.

 

Privacybeleid

EDC Retail B.V. verzamelt, bewaart, onderhoudt en deelt informatie over u in overeenstemming met zijn Privacybeleid, dat beschikbaar is op LINK. Door deze Overeenkomst te accepteren, erkent u dat u hierbij akkoord gaat en instemt met de algemene voorwaarden van ons Privacybeleid.

 

Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of EDC Retail B.V. wordt beëindigd. EDC Retail B.V. mag, naar eigen goeddunken, op elk moment, met of zonder reden, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van EDC Retail B.V., als u de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de Applicatie en alle kopieën hiervan van uw mobiele apparaat of uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient u alle gebruik van de Applicatie te staken en alle kopieën van de Applicatie van uw mobiele apparaat of uw computer te verwijderen. Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt niet de rechten of rechtsmiddelen van EDC Retail B.V. op grond van de wet of billijkheid in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van uw verplichtingen volgens deze Overeenkomst.

 

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord EDC Retail B.V. en zijn moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke vordering of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als gevolg van, of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de Applicatie; (b) schending van deze Overeenkomst of wet- of regelgeving; of (c) schending van rechten van derden.

 

Geen garanties

De Applicatie wordt u geleverd "ALS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving wijst EDC Retail B.V. namens zichzelf en zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en serviceproviders, uitdrukkelijk alle garanties met betrekking tot de Applicatie af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of op andere wijze, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-schending, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande geeft EDC Retail B.V. geen enkele garantie of verklaring en doet geen toezegging dat de Applicatie aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn, of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn, of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, geeft noch EDC Retail B.V., noch enige aanbieder van EDC Retail B.V. enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) ten aanzien van de werking of beschikbaarheid van de Applicatie, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Applicatie ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Applicatie wordt verstrekt; of (iv) dat de Applicatie, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens EDC Retail B.V. worden verzonden vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperking van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, waardoor sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van EDC Retail B.V. en al zijn leveranciers op grond van enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve vergoeding voor het bovenstaande, beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de Applicatie heeft betaald. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving, is/zijn EDC Retail B.V. of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enigerlei bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding, winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel of verlies van privacy voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de Applicatie, software en/of hardware van derden die met de Applicatie worden gebruikt, of op andere wijze in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs indien EDC Retail B.V. of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel het beoogde doel niet bereikt. In sommige staten/rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van deze bepaling te bereiken voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Afstandsverklaring

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de nakoming van een verplichting onder deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op enig moment daarna te eisen, noch houdt de afstandsverklaring van een schending een afstandsverklaring van een volgende schending in.

 

Wijzigingen in deze Overeenkomst

EDC Retail B.V. behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op ieder moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij u hiervan ten minste 30 dagen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden op de hoogte stellen. Wat een verandering van wezenlijk belang is, bepalen wij naar eigen goeddunken.

Door de Applicatie te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, is het u niet langer toegestaan om de Applicatie te gebruiken.

 

Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst en uw gebruik van de Applicatie is de Nederlandse wetgeving van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via Een aanvraag indienen – EasyToys Klantenservice

Volledige overeenkomst

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en EDC Retail B.V. met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie en vervangt alle eerdere en bestaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en EDC Retail B.V.

Mogelijk bent u onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van EDC Retail B.V. gebruikt of aanschaft en die EDC Retail B.V. aan u zal verstrekken op het moment van dit gebruik of deze aankoop.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen